JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

– prvotné spracovanie účtovných dokladov, vecná a formálna kontrola správnosti po účtovnej a daňovej
  stránke,
– vedenie všetkých zákonom stanovených účtovných kníh a evidencií, t.j. účtovanie v Peňažnom denníku,
  v Knihe pohľadávok, záväzkov a v ostatných pomocných knihách,
– evidencia dlhodobého majetku, výpočet odpisov, zaraďovacie, vyraďovacie protokoly,
– komplexná skladová evidencia,
– spracovanie ročnej /riadnej aj mimoriadnej/ účtovnej závierky vrátane daňového priznania  a povinných
  príloh,

Comments are closed.