OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je vo firme Ing. Ingrid Szecsődiová  (ďalej len „Ing. Ingrid Szecsődiová“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť  Ing. Ingrid Szecsődiová  dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Účtovná a daňová evidencia:

Prevádzkovateľ:  Ing. Ingrid Szecsődiová 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ing. Ingrid Szecsődiová, ul. Odborárov 1323/62, 945 01  Komárno, IČO 45 539 529,  zapísaná v Živnostenskom registri č. 410-23249 OÚ Komárno číslo OŽP-H/2010/03226-3

Zodpovedná osoba: neurčila sa

Účel spracúvania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: oprávnená osoba – účtovník

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údaje a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb sa nachádzajú v Organizačnej  smernici pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v spoločnosti GASPIPE, s.r.o., v sídle spoločnosti.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Prevádzkovateľ:  Ing. Ingrid Szecsődiová 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ing. Ingrid Szecsődiová, ul. Odborárov 1323/62, 945 01  Komárno, IČO 45 539 529,  zapísaná v Živnostenskom registri č. 410-23249 OÚ Komárno číslo OŽP-H/2010/03226-3

Zodpovedná osoba: neurčila sa

Účel spracúvania: Plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, vrátane povinností v oblasti požiarnej ochrany.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Slovenská legálna metrológia, Inšpektorát práce, Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, polícia, súdy.

Doba uchovávania: 5 rokov

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb sa nachádzajú v Organizačnej  smernici pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v sídle podnikania Ing. Ingrid Szecsödiovej.

Kamerový systém:

Prevádzkovateľ:  Ing. Ingrid Szecsődiová 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ing. Ingrid Szecsődiová, ul. Odborárov 1323/62, 945 01  Komárno, IČO 45 539 529,  zapísaná v Živnostenskom registri č. 410-23249 OÚ Komárno číslo OŽP-H/2010/03226-3

Zodpovedná osoba: neurčila sa

Účel spracúvania: Monitorovanie administratívnych a prevádzkových priestorov  prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa nevyhnutné pre plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Správca kamerového systému a zabezpečovacieho systému, polícia, súdy, poisťovňa.

Doba uchovávania: 15 dní

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať  proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

  • Nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  • Dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb sa nachádzajú v Organizačnej  smernici pre spracúvanie a ochranu osobných údajov v sídle podnikania Ing. Ingrid Szecsödiovej.

Comments are closed.