OSTATNÉ SLUŽBY

– vyhotovenie uzávierkových prác vrátane vyhotovenia inventúrnych súpisov a inventarizačného zápisu,
  odsúhlasovanie zostatkov pohľadávok a záväzkov,
– vypracovanie finančno-ekonomických analýz, podnikateľských zámerov, výročných správ,
– vypracovanie interných smerníc v oblasti účtovníctva a personalistiky,
– rekonštrukcia účtovníctva,
– zakladanie spoločností a nadácií, zmeny v obchodnom registri a v registri nadácií,
– vypracovanie štatistických výkazov,
– iné administratívne služby.

Comments are closed.